kleineviking.be

Natjeaj za posao doktora medicine

Vertel verder >Natjeaj za posao doktora medicine,>Natjeaj za posao doktora medicine,


Cat: natječaj za asnike.

Natjeaj za zapoljavanje doktora medicine - OPA bolnica

Trae ukupno do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset.

Morh raspisao natjeaj za prijam 15 doktora medicine

Natjeaj za zapoljavanje doktora medicine, etvrtak,.

Hzzo raspisao natjeaj za sta za 605 doktora medicine

Natjeaj za zapoljavanje doktora medicine.

Natjeaj za posao : Dom zdravlja Mostar zapoljava

Ministarstvo obrane (morh) raspisalo je u srijedu javni natjeaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu slubu 15 doktora medicine, kandidata za asnike zdravstvene slube, a za kandidate koji imaju zavren program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok nema dobnog ogranienja.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje » Natjeaji

Predvieno je zapoljavanje 605 doktora medicine, 197 doktora dentalne medicine, 94 magistra farmacije i 60 magistara medicinske biokemije u 128 ugovornih zdravstvenih ustanova: u bolnicama, poliklinikama i ljekarnama, iji su osnivai upanije i Grad Zagreb, zavodima za hitnu medicinu, domovima.

Javni natjeaj za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje

Dom zdravlja Mostar objavio je natjeaj za posao, a trae se doktor medicine i diplomirani psiholog.

Doktor/doktorica dentalne medicine - natjeaj

Kandidati za mjesta doktora medicine moraju imati zavren medicinski fakultet, poloen struni ispit i licencu za samostalni rad.

Elite, posao, u hrvatskoj vojsci?

Za mjesto diplomiranog psihologa potrebna je zavrena VSS 7/1 odnosno magistar psihologije studij.

Morh je raspisao natjeaj

Javni natjeaj za financiranje pripravnikog staa doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2018.

Posao : Doktor Aktualni poslovi za, doktor Jooble

Godini (objavljeno.) Javni natjeaj; Prilog 1 - Popis ustanova; Prilog 2 - Obrazac zahtjeva za financiranje prip staza 2018.g.

Pokloni Pokloni za Roendan i Novu Godinu

Prilog 3 - Izjava.

Domovi za stare u Srbiji - saveti, zakoni, licence, cene, izbor - Penzin

Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upuuju na osposobljavanje za asnika (Narodne novine broj: 158/13) i Plana prijama osoblja za 2019.

Rodjendan - Knjige za decu!

Godinu, Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje.

Prijava tete - Loven osiguranje.d

Za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora /ica medicine za asnike/ce zdravstvene.

Jutarnji list - TO SE dogaalplitskom domu ZA starije

Opi uvjeti: -vss, doktor/doktorica dentalne medicine -poloen struni ispit -odobrenje za samostalan rad -aktivno znanje stranog jezika uz prijavu priloiti: -ivotopis, domovnica, diplomu stomatolokog fakulteta, licencu, potvrdu o aktivnom znanju stranog jezika, prijepis poloenih ispita na studiju, preslik radne knjiice, dokaz o sudjelovanju u dom.

Dom za starije i nemoe osobe Kantrida - Grad Rijeka

Primanje kandidata za osposobljavanje doktora medicine za asnike i asnice zdravstvene slube.

Pokloni za rodjendan, rodjendanski pokloni, ideje

Ministarstvo obrane prima petnaest kandidata/kinja za osposobljavanje za asnike zdravstvene slube, ije osposobljavanje zapoinje u rujnu 2019.

Potpisana deklaracija o jaanju startup ekosustava

Novi poslovi prema upitu Doktor.

Gradska knjinica - Metkovi

Besplatan, brz i povoljan nain da pronaete posao izmeu.400 otvorenih radnih mjesta.